دکمه ها

دکمه های کوچک

دکمه کوچکدکمه کوچکدکمه کوچکدکمه کوچکدکمه کوچکدکمه کوچکدکمه کوچک

دکمه های متوسط

دکمه متوسطدکمه متوسطدکمه متوسط

دکمه های بزرگ

دکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگ

دکمه ها با FontAwesome

دکمه کوچک با آیکون دکمه متوسط با آیکوندکمه بزرگ با آیکون

دکمه تمام عرض

دکمه تمام عرض
دکمه تمام عرض